Przełącznik Nav
Mój koszyk

Polityka prywatności i Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:


1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez właściciela Sklepu Internetowego Z potrzeby piękna… – Agnieszkę Kwiatkowską (zwanego dalej Administratorem), z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sklep@zpotrzebypiekna.com lub pod numerem telefonu: 607940393. Można również skorzystać z poczty tradycyjnej: ul. Paryska 16/9, 03-935 Warszawa


2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,
d) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:
a) Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
b) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: ul. Paryska 16/9, 03-935 Warszawa lub elektronicznej - wiadomość email na adres: sklep@zpotrzebypiekna.com

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

POLITYKA COOKIES

Wykorzystywanie plików cookies w sklepie internetowym Z potrzeby piękna...

Sklep internetowy Z potrzeby piękna wykorzystuje cookies w następujących celach:

1. Konfiguracji sklepu:

    a. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych sklepu,
    b. rozpoznania urządzenia użytkownika sklepu i dostosowania wyświetlenia strony internetowej do jego indywidualnych potrzeb,

2. Uwierzytelniania użytkownika w sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

    a. rozpoznania użytkownika, który wcześniej korzystał ze sklepu internetowego Z potrzeby piękna...
    b. utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
    c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu internetowego Z potrzeby piękna... umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
    d. optymalizacji i zwiększenia wydajności działania sklepu

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności działania sklepu internetowego Z potrzeby piękna...

    a. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu internetowego Z potrzeby piękna... do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych sklepu,  
    b. rozpoznania podstawowych parametrów urządzenia użytkownika, w celu  odpowiedniego wyświetlenia strony internetowy, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania użytkownika który w przeszłości korzystał ze sklepu internetowego Z potrzeby piękna...oraz poprawnego działania niektórych funkcjonalności sklepu,

4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego Z potrzeby piękna...

5. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie może spowodować, że pewne funkcjonalności slepu internetowego Z potrzeby piękna... mogą nie działać poprawnie.


Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi dostępu do Internetu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu Z potrzeby piękna...